Posts Tagged ‘ฝารัง’


 ชาวยุโรปที่เรียกกันว่า “ฝรั่ง”นั้น ชาวอาหรับเป็นผู้ที่เรียกก่อน โดยมาจากคำว่า “แฟรงก์” (Frank) ซึ่งเป็นชาวยุโรปโบราณ  ต่อมาคำนี้ก็แพร่หลายไปในหมู่แขกกลุ่มต่างๆและออกเสียงเพี้ยนไปต่างๆนานา มีทั้ง “ฟิริงคี พะรังคี ฟะรังคี ฟะระหังคี ฝิรังคีฯลฯ”

  ส่วนไทยนั้นมีหลักฐานว่าเราเรียกชาวยุโรปว่า “ฝารัง” ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม (ฟังจากแขกซึ่งเรียกกันเพี้ยนอยู่แล้ว มาอีกทอดหนึ่ง) ล่วงมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เราติดต่อกับ Francaise ในการออกเสียงตามปกติ อักษรตัวหน้าออกเสียงเป็น “ฟ” แต่อาจจะเป็นเพราะเรามีคำว่า “ฝารัง” ใช้มาแล้ว จึงเรียก Francaise ว่า “ฝรังเสด” และเรียกประเทศว่า “ฝรังษ” เมื่อเกิดคำ ๒ คำนี้แล้ว คำว่า “ฝารัง” คงจะเลือนหายไป มีคำว่า “ฝรัง” แทน การออกเสียงคำนี้จะไม่เพราะหรือพูดลำบากอย่างไร ไม่ทราบ เลย ออกเสียงลดลงมา และเมื่อเขียนก็ใส่ไม้เอกเข้าให้ได้กับเสียง จึงกายเป็น “ฝรั่ง”

      เรื่องนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ โปรดหาอ่านจากหนังสือ “ภมิศาสตรวัดโพธิ์” ของ กาญนาคพันธุ์ ว่าด้วยเรื่องภาพฝรั่งเศส

โฆษณา